Ochrana údajů pro smluvní partnery

FIRE-STOP, s.r.o. Břeclav, Třída 1. Máje 9, PSČ 691 41 Břeclav, IČ:25557742
Stanislav Machač, Nádražní 456/73, Břeclav, IČ:40368670, DIČ: CZ5605201811
Rostislav Ryšavý, Riegrova 962/8, Břeclav, IČ: 49132962, DIČ: CZ6811210681

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLUVNÍ PARTNEŘI

FIRE-STOP, s.r.o. Břeclav, Třída 1. Máje 9, PSČ 691 41 Břeclav, IČ: 25557742 zapsaná Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 33347, s datem vzniku 16. března 1999.

101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Stanislav Machač, Nádražní 456/73, Břeclav, IČ: 40368670, DIČ: CZ5605201811. Datum vzniku 27. 05. 1991.

101 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku Rostislav Ryšavý, Riegrova 962/8, Břeclav, IČ: 49132962, DIČ: CZ6811210681. Datum vzniku 24. 11. 1993.

Hlavním úkolem společnosti a fyzických osob podnikajících je poskytování poradenství a služeb ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně a zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost a fyzické osoby podnikající zpracovávají osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Společnost a fyzické osoby podnikající jsou správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

Kontaktní adresa správce společnost a fyzických osob podnikajících:
FIRE-STOP, s.r.o. Břeclav, Třída 1. Máje 9, PSČ 691 41 Břeclav
Společnost na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Adresa:
FIRE-STOP, s.r.o. Břeclav, Třída 1. Máje 9, PSČ 691 41 Břeclav, telefon: +420 519 322 552, e-mail info@fire-stop.cz,

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě možnosti splnění a uzavření smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a dále na základě jejich nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů v souvislosti s touto smlouvou či jednáním o ní, přičemž se jedná zejména o shromažďování zejména Vašich identifikačních, adresních a kontaktních údajů (dle charakteru poskytované služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu (dále jen „souhlas“), který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Vaše osobní údaje může nebo musí společnost a fyzické osoby podnikající poskytnout:

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivou smlouvu či oprávněný zájem správce s ohledem na možnost řádného uplatnění a vymáhání plnění ze smlouvy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to za splnění podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě změny Vašich osobních údajů rozhodných pro náležité a správné zpracování je třeba tuto změnu oznámit společnosti a fyzickým osobám podnikajícím.

V Břeclavi dne 17. 5. 2018

Najdete nás i na facebooku !


© Copyright 2022 fire-stop.cz. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading