Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • externí výkon funkce technika bezpečnosti práce [dodavatelsky]
 • identifikaci a hodnocení možných pracovních rizik dle § 102 a 103 ZP z hlediska bezpečnosti práce
 • kategorizace prací dle ustanovení § 37 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • stanovení technických rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • zpracování dokumentace BOZP dle platných legislativních předpisů
 • zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů dle NV č. 378/2001 Sb.
 • evidenci pracovních úrazů - stanovení zdrojů a příčin pracovních úrazů včetně návrhů organizačních, technických a výchovných opatření dle NV č. 201/2010 Sb.
 • zpracování traumatologického plánu předlékařské pomoci
 • zpracování provozních řádů skladů
 • zpracování dopravně provozních řádů organizace dle NV č. 168/2001 Sb.
 • zpracování osnov vstupních a periodických školení zaměstnanců BOZP
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z hlediska BOZP
 • poradenskou činnost při uvádění výrobků na trh a do provozu v ČR
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce
 • školení zaměstnanců k poskytování první pomoci §182 ZP
 • školení nakládání s chemickými látkami a přípravky dle zák. č. 350/2011Sb.
 • zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkamia přípravky dle zák. č. 350/2011Sb.
 • Implementace systému managementu BOZP - OHSAS 18001

Najdete nás i na facebooku !


© Copyright 2022 fire-stop.cz. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading